Regulamin organizacji szkoleń

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Ząbkowicach śląskich

Regulamin organizacji szkoleń w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Ząbkowicach Śląskich

Podstawa prawna:

rozporządzenie MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 listopada 2009 r. Nr 218, poz. 1701);

Statut Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich.

§ 1

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich, wchodzący w skład zespołu placówek oświatowych pod nazwą Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich, jest organizatorem doskonalenia zawodowego nauczycieli w formie kursów doskonalących, szkoleń, warsztatów, konferencji, konsultacji zbiorowych, konsultacji indywidualnych.

§ 2

W formach doskonalenia organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich biorą udział nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu ząbkowickiego i inni, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem PCPP-PiDN.

§ 3

Formy doskonalenia, tj. kursy doskonalące, szkolenia, warsztaty realizowane są w oparciu o zgłoszenie indywidualne nauczyciela lub przez dyrektora szkoły dla rad pedagogicznych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Karty zgłoszeń, załącznik nr 1 do regulaminu, znajdują się do pobrania w sekretariacie ODN oraz na stronie internetowej PCPP-PiDN w Ząbkowicach Śląskich (www.centrumporadnictwa.com).

§ 4

Po zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w szkoleniu nauczyciel zostaje powiadomiony, drogą elektroniczną pod adresem e-mailowym lub pocztą, o terminie i miejscu zajęć. Zobowiązany jest wtedy do przekazania informacji o udziale bądź rezygnacji.

§ 5

Realizacja szkoleń dla indywidualnych uczestników odbywa się przy liczbie minimalnej 12 zgłoszeń na daną formę. W przypadku realizacji szkolenia przez inne uprawnione instytucje minimalna liczba osób może ulec zmianie. Terminy rekrutacji na szkolenia  w danym roku szkolnym określone są na stronie internetowej PCPP-PiDN oraz w Informatorze PCPP-PiDN. O miejscu, terminie i warunkach szkolenia uczestnicy powiadamiani są listownie lub telefonicznie przez pracownika administracji.

§ 6

Udział w szkoleniu indywidualnych uczestników potwierdzony jest zaświadczeniem zawierającym: imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce urodzenia, nazwę i zakres organizowanej formy doskonalenia, łączną liczbę godzin, podpis osoby prowadzącej, pieczęć i podpis dyrektora, pieczęć czerwoną instytucji organizującej szkolenie, indywidualny numer zaświadczenia. Zaświadczenia szkoleń organizowanych przez PCPP-PiDN w Ząbkowicach Śl. są rejestrowane w Rejestrze zaświadczeń. Na tej podstawie może zostać wydany duplikat zaświadczenia. Za przygotowanie zaświadczeń odpowiedzialny jest dyrektor PCPP-PiDN, a za ich zarejestrowanie odpowiedzialny jest pracownik administracji.

§ 7

Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:

a. uzyskanie materiałów wypracowanych przez uczestników oraz materiałów szkoleniowych (w ramach budżetu szkolenia),

b. możliwość konsultacji w związku z tematyką kursu,

c. możliwość rozpatrzenia przez dyrektora PCPP-PiDN lub prowadzącego szkolenie każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w kursie,

d. możliwość formułowania opinii o szkoleniu,

e uzyskanie zaświadczenia ukończenia danej formy doskonalenia.

§ 8

Rozliczenie dokumentacji z realizacji szkoleń następuje do 7 dni po jego zakończeniu przed  Dyrektorem PCPP-PiDN. Dokumentacja ta obejmuje: karty zgłoszeń, program szkolenia, dziennik, lista obecności, potwierdzenie odbioru zaświadczenia, wzór zaświadczenia, kwestionariusze ewaluacyjne i ich zestawienie zbiorcze. Za zestawienie odpowiednich kart zgłoszenia, wykazu uczestników oraz przygotowanie wzoru zaświadczenia odpowiedzialny jest pracownik administracji.

§ 9

Wszelkie zmiany w powyższej procedurze wymagają formy pisemnej.