Koncepcja

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

wchodzącej w skład

POWIATOWEGO  CENTRUM  PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO  I  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI  W  ZĄBKOWICACH  ŚLĄSKICH NA  LATA  2011 -  2016

 

Wstęp

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich to zespół placówek oświatowych, który powstał na mocy Uchwały Nr XIV/78/2007 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.12.2007r.

Uchwałą Nr XV/82/2008 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31.01.2008r. nadano statut zespołowi placówek pod nazwą Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich.

Centrum tworzą:

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich
 2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich
 3. Biblioteka Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich

Placówki, które tworzą Centrum zachowują odrębność merytoryczną i działają w oparciu o przepisy Statutu.

Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Ząbkowicki.

Siedziba Centrum mieści się w budynku przy ulicy A. Mickiewicza 10 w Ząbkowicach Śląskich. Budynek należy do ZSzP nr 2 w Ząbkowicach Śląskich.

Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Biblioteka Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich pozostaje w sieci bibliotek pedagogicznych Województwa Dolnośląskiego i realizuje zadania wynikające z tej przynależności.

Podstawa prawna  opracowania Koncepcji:

 1. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego (Karta Nauczyciela, O systemie Oświaty), rozporządzenia MEN i wdrażaną reformę systemu oświaty.
 2. Kierunki rozwoju polityki oświatowej.
 3. Priorytety działań placówki wyznaczone przez MEN oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
 4. Zadania statutowe placówki – Statut PCPP-PiDN w Ząbkowicach Śląskich (tekst jednolity ze zmianami z dnia 01.04.2011r.).
 5. Oczekiwania i potrzeby środowiska lokalnego (określone na podstawie diagnozy potrzeb rodziców, dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pedagogów z terenów objętych działaniem Poradni).
 6. Kwalifikacje zawodowe, umiejętności i doświadczenie pracowników merytorycznych
 7. Bazę lokalową oraz jej wyposażenie w pomoce diagnostyczno-terapeutycz
 8. Misji i wizji placówki:

MISJA:

Każde dziecko ma fundamentalne prawo do nauki. Należy zatem zrobić wszystko, aby stworzyć mu szansę korzystania z dobrej edukacji niezależnie od miejsca urodzenia, zamieszkania i statusu materialnego rodziców. Ponadto należy uczynić wszystko, aby zapewnić mu możliwość osiągania sukcesów edukacyjnych, a w dalszej perspektywie społecznych.

Oczywistą rzeczą jest, iż zależą one od: zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego dziecka i poziomu jego umiejętności i kompetencji. To natomiast uwarunkowane jest  dostępem do opieki zdrowotnej odpowiadającej potrzebom dziecka, dostępem do edukacji oraz dostępem dzieci i osób wspomagających je w rozwoju do usług pedagogiczno-psychologicznych, w tym specjalistycznych.

Wczesna diagnoza dysharmonii, dysfunkcji, zaburzeń i podjęcie terapii a także innych form pomocy zwiększa szansę dziecka w procesie edukacyjnym, warunkuje również jego pełnowartościowe uczestnictwo w życiu społecznym.

Realizacja zadań w tym zakresie spoczywa na placówkach jakimi są poradnie psychologiczno- pedagogiczne.

WIZJA:

Wizją Poradni jest interdyscyplinarne i wielokierunkowe działanie placówki, mające na celu zapewnienie skutecznej i profesjonalnej pomocy udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w atmosferze poszanowania każdego klienta, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby.

Poradnia w Ząbkowicach Śląskich działa od 1968 roku. Została powołana przez Inspektorat Oświaty jako Poradnia Wychowawczo - Zawodowa. Obecnie nosi nazwę  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i jest jedną z trzech placówek oświatowych wchodzących w skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli, utworzonego 01.01.2008r. na mocy Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego.

REJON DZIAŁANIA, SPECYFIKA PORADNI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznego to Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna,

Status prawny - jednostka budżetowa.

To placówka usługowa, ogólnodostępna i bezpłatna. Korzystanie z pomocy specjalistów Poradni  jest dobrowolne.

Rejonem działania Poradni jest obszar  powiatu  ząbkowickiego

Poradnia udziela  pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych na terenie powiatu ząbkowickiego, w obrębie siedmiu gmin:

 1. Miasto i Gmina Ząbkowice Śląskie
 2. Gmina Bardo
 3. Gmina Stoszowice
 4. Gmina Złoty Stok
 5. Gmina Ziębice
 6. Gmina Kamieniec Ząbkowicki
 7. Gmina Ciepłowodny

Poradnia obejmuje opieką:

 • przedszkola
 • szkoły podstawowe
 • gimnazja
 • szkoły ponadgimnazjalne
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim ( ze szkołą podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołą zawodową )
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania
 • Dom Dziecka
 • Zespół Szkół Specjalnych (dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim)
 • dzieci w wieku od urodzenia do 4 r.ż. nie objęte opieką  przedszkolną

W ciągu swojej blisko 40- letniej działalności czterokrotnie zmieniała się  lokalizacja Poradni. Obecnie usytuowana jest w jednym  z  budynków  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  2 w Ząbkowicach Śl., przy ulicy Mickiewicza 10, na II piętrze. Usytuowanie Poradni na II piętrze stanowi istotne utrudnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych. Badania i spotkania z osobami niepełnosprawnymi odbywają się na parterze w  czytelni  biblioteki  pedagogicznej.

W strukturze organizacyjnej placówki znajduje się gabinet Poradni usytuowany w Ziębicach, w budynku ZSzP im. Cegielskiego.

Poradnia dysponuje ograniczoną bazą lokalową. Oprócz gabinetu dyrektora, sekretariatu, pomieszczenia socjalnego i archiwum, do dyspozycji pracowników i klientów placówki pozostaje: 5 gabinetów, gabinet terapii (będący jednocześnie salą szkoleniowa dla potrzeb ODN), poczekalnia.

Kadra placówki  to: pracownicy pedagogiczni  (10 etatów), w tym –  psycholodzy (4,5 etatu), pedagodzy (4,5 etatów), logopeda (1 etat); pracownicy administracji i obsługi (3 etaty).

W Poradni pracuje 6 nauczycieli dyplomowanych i 4 nauczycieli mianowanych, 1 kontraktowy.

Praca w Poradni jest dwuzmianowa, od godz. 8.00 do 17.00.

Do zadań poradni należy w szczególności:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • problematyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie             pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zaburzeń dysfunkcyjnych,
 • wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
 • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
 • wyłanianie dzieci ryzyka dysleksji, diagnoza dysleksji rozwojowej oraz pomoc dzieciom, uczniom, rodzicom, nauczycielom w zakresie przezwyciężania specyficznych trudności w nauce czytania i pisania,
 • orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania.

Za podstawowe priorytety pracy placówki przyjmuje się:

 • otwartość  na potrzeby środowiska,
 • podmiotowe  traktowanie klienta,
 • podnoszenie jakości realizowanych przez Poradnię zadań,
 • dążenie do stworzenia zintegrowanego i efektywnego systemu pomocy we współpracy z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym,
 • integrację środowiska pedagogów, psychologów, logopedów. Nawiązanie ścisłej współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi w naszym powiecie

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA PORADNI:

Kierunki rozwoju placówki wyznacza, w sformułowanej koncepcji, diagnoza sytuacji placówki, analiza jej zadań statutowych, znajomość kierunków rozwoju w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i jej standardów określanych przez takie instytucje jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, KO, ORE, CKE.

Kierunki rozwoju Poradni w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży:

I. Diagnozowanie, opiniowanie i orzekanie,

 1. Dokładne i rzetelne prowadzenie diagnozy specjalistycznej. Właściwie przeprowadzona diagnoza stanowi punkt wyjścia do planowania i organizowania dalszych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dlatego stanowi istotny priorytet naszych działań. Diagnozowanie będzie realizowane poprzez:
 • prowadzenie badań przesiewowych pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych w przedszkolach, w celu wyłonienia dzieci z ryzyka dysleksji rozwojowej,  planujemy kontynuować badania przy jednoczesnym dostosowaniu ich  formy odpowiednio do pojawiających się zmian w reformie oświaty.
 • diagnozowanie trudności edukacyjnych, emocjonalnych, wychowawczych oraz potencjalnych możliwości i uzdolnień rozwojowych,
 • grupową i indywidualną diagnozę predyspozycji zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych,
 • logopedyczne  badania przesiewowe programem  Słyszę, Mówię

2.  Stałe podnoszenie jakości sporządzanych opinii i orzeczeń.

3.  Orzekanie o potrzebie:

 • kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych: niesłyszących, słabo   słyszących,  niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych/zespołowych) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
 • indywidualnego nauczania dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

II.Profilaktyka i poradnictwo

1) Wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu ich kompetencji społeczno-emocjonalnych:

 • prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych o tematyce odpowiadającej zgłaszanemu  zapotrzebowaniu,
 • podejmowanie działań interwencyjnych na terenie szkół,
 • udzielanie konsultacji uczniom na terenie szkół i placówek,
 • badania logopedyczne programem  „Słyszę”, „Mówię”.

2. Zwiększenie działań dotyczących wyboru kształcenia i zawodu dla uczniów klas młodszych gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

3. Rozwijanie specjalistycznych porad w kierunku zwiększenia dostępności pomocy dla rodziców, uczniów i nauczycieli przy użyciu nowoczesnych metod  i form komunikacji.

4. Prowadzenie prelekcji dla rodziców i nauczycieli w przedszkolach i szkołach na tematy związane rozwojem dzieci i młodzieży oraz inne zgłaszane przez placówki.

III.Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci przejawiających nieprawidłowości rozwojowe. Z uwagi na potrzeby środowiska (coraz większa ilość zgłoszeń dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, zagrożonych niepełnosprawnością) warto uwzględnić objęcie dzieci wczesną interwencją poprzez prowadzenie wielostronnej terapii.
 2. Prowadzenie grupowych i indywidualnych terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

W zależności od rozpoznanych potrzeb:

 • terapia psychologiczna,
 • socjoterapia,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia biofeedback

Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny:

 1. Prowadzenie Grupy wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych,
 2. Prowadzenie Szkoły dla Rodziców „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały…”
 3. Prowadzenie krótkoterminowych form pracy kształtujących umiejętności rodzicielskie oraz pogłębionych treningów umiejętności wychowawczych,
 4. Udzielanie rodzicom porad i konsultacji w związku z zachodzącymi zmianami społeczno – ekonomicznymi (np.eurosieroctwo),
 5. Prowadzenie Punktów Konsultacyjnych w Poradni dla rodziców, nauczycieli w zakresie tematyki dysleksji, ADHD, ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poradnictwa zawodowego.

Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Zgodnie z kierunkami rozwoju oświaty będziemy odpowiadać na potrzeby nauczycieli organizacji i realizacji zadań wychowawczo-edukacyjnych poprzez:

1. Udział w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły:

 • współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających,
 • gotowość do współdziałania w rozwiązywaniu bieżących sytuacji problemowych w placówkach,
 • prowadzenie działań psychoedukacyjnych i poradnictwa dla uczniów na terenie szkoły oraz w razie potrzeby zajęć socjoterapeutycznych,

2. Prowadzenie nowych form pracy z nauczycielami stosownie do zdiagnozowanych i zgłaszanych potrzeb.

3. Zmodyfikowanie kierunku rozwoju Grupy wsparcia Pedagogów i Psychologów szkolnych o nowe elementy zawierające wsparcie, studium trudnych przypadków, konsultacje koleżeńskie w celu wzrostu kompetencji pedagogów i zminimalizowania stresu zawodowego.

4. Zapoznawanie nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie z przepisami o pomocy psychologiczno-pedagogicznej i możliwościach współpracy z Poradnią.

5. Rekomendacje ofert szkoleniowych skierowanych do pedagogów i nauczycieli dostępnych na rynku.

6. Zorganizowanie na terenie szkół podległych Poradni powstanie Punktów Konsultacyjnych. W ramach działania tych Punktów pracownicy Poradni będą pełnili dyżury w szkołach (np. z częstotliwością 1 x na miesiąc). W trakcie dyżurów, pracownicy pedagogiczni szkół, uczniowie i rodzice będą mogli skorzystać z konsultacji. Każdy pracownik będzie odpowiedzialny za wyznaczony teren, z którego będzie zbierać informacje o doświadczanych trudnościach, jak też będzie przygotowywać formy realizacji pomocy. Ta forma współpracy ze szkołą zapewni komunikację dwukierunkową, a także umożliwi wzajemny, otwarty kontakt.

Kierunki rozwoju Poradni w zakresie organizacji pracy i zarządzania w placówce.

I. Podnoszenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi i zasobami trwałymi:

- Rozwój kompetencji zawodowych pracowników:

 1. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego rady pedagogicznej i poszczególnych pracowników.
 2. Wspomaganie rozwoju zawodowego pracowników Poradni poprzez organizowanie szkoleń i szkoleniowych rad pedagogicznych na terenie Poradni, dofinansowywanie indywidualnych szkoleń, rekomendację ofert szkoleniowych. Aktywizowanie pracowników do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych i uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.
 3. Stwarzanie warunków pracownikom do dzielenia się pomysłami na rozwój placówki i wprowadzania projektów zmian.
 4. Wykorzystywanie wsparcia merytorycznego doradców DODN, DCiZ, WCDN i Koordynatorów Zespołów Psychologów i Pedagogów.

- Utrzymanie wysokiego poziomu kultury i profesjonalizmu placówki:

 1. Przestrzeganie przez pracowników Kodeksu Etycznego Pracownika Poradni.
 2. Poddawanie się terapeutów superwizji zewnętrznej w miarę potrzeb.
 3. Doskonalenie sposobów właściwego przepływu komunikacji między Dyrekcją, pracownikami Poradni oraz klientami przy wykorzystaniu, m.in. technologii informatycznych. Monitorowanie poziomu komunikacji.
 4. Rozwijanie  pracy zespołowej. Pracownicy pedagogiczni realizują cele i zadania pracując zespołowo. Taka organizacja sprzyja również opracowaniu i wdrażaniu nowych pomysłów, dzieleniu się wiedzą z młodszymi pracownikami, wymianie doświadczeń, superwizowaniu problemów. Praca zespołów pozwala zajmować się kompleksowo dzieckiem, a nie pojedynczym problemem.
 5. Wykorzystywanie wiedzy i zdobytych umiejętności przez pracowników na rzecz rozwoju Poradni.
 6. Monitorowanie efektywności prowadzonych działań.

- Rozwijanie sprawności organizacyjnej:

 1. Zapewnienie pracownikom i klientom placówki warunków zgodnych z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia BHP i z zakresu udzielania pierwszej pomocy).
 2. Stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia, przechowywania, oznakowania i udostępniania dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem MEN Nr 116. poz. 977 z 2009r. oraz Ustawą o ochronie danych osobowych (szkolenie pracowników w w/w zakresie).
 3. Udoskonalanie systemu obiegu informacji i dokumentacji, aktualizowanie regulaminów wewnętrznych w miarę potrzeb.
 4. Gruntowne szkolenie nowych pracowników dotyczące zasad funkcjonowania placówki, obiegu dokumentacji, aktualnych przepisów prawa oświatowego, przekazanie na wstępie pracy pracownikowi kompendium wiedzy.

- Poprawianie bazy lokalowej i doposażenie gabinetów w pomoce terapeutyczne oraz testy diagnostyczne:

 1. Modernizowanie dotychczasowych gabinetów diagnostyczno-terapeutycznych oraz dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć przy wykorzystaniu różnych metod terapeutycznych. Realizacja tych zamierzeń uzależniona będzie od możliwości finansowych placówki.
 2. Systematycznie i w miarę potrzeb doposażenie gabinetów w pomoce diagnostyczne i dydaktyczne oraz  literaturę fachową.
 3. Modernizowanie bazy komputerowej i sprzętu informatyczno-biurowego.
 4. Utrzymywanie działalności gabinetu Poradni w Ziębicach.

FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 1. Dbanie o pozytywny wizerunek Poradni w środowisku lokalnym, ścisła współpraca       z przedszkolami, szkołami, placówkami oświatowymi, samorządami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka, rodziny i środowiska.
 2. Promocja Poradni – opracowywanie na bieżąco materiałów informacyjno – edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli, aktualizowanie strony internetowej i folderu Poradni, współpraca z lokalnymi mediami, organizowanie dni otwartych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, współudział w akcjach promujących działalność oświatową i pomoc psychologiczno – pedagogiczną    organizowanych przez samorządy lokalne i placówki oświatowe.
 3. Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami poradni.
 4. Udział specjalistów Poradni w spotkaniach organizowanych na terenie przedszkoli i szkół.
 5. Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie realizowania, między innymi:

a) praktyk studenckich odpowiadających specyfice pracy placówki,

PODSUMOWANIE

Koncepcja pracy Poradni będzie analizowana, modyfikowana i wzbogacana corocznie lub w razie potrzeb. Procesy zachodzące w placówce będą służyły realizacji przyjętej koncepcji pracy.

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich została pozytywnie zaopiniowana przez radę Pedagogiczną na zebraniu RP w dniu 01 kwietnia 2011r.

Przedstawione w opracowanym dokumencie działania mają wymiar realnych przedsięwzięć, jednakże prowadzenie ich w dużej mierze będzie uzależnione od planów organizacyjnych i wsparcia ze strony Starostwa Powiatu Ząbkowickiego oraz możliwości finansowych placówki.