Statut PCPP-PiDN

S T A T U T

Powiatowego   Centrum

Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego

i Doskonalenia Nauczycieli

w Ząbkowicach Śląskich

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Zespół placówek pod nazwą Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli jest publiczną placówką działającą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  1 lutego  2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z  dnia 13 lutego 2013r.)
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z dnia 19 marca 2013 r.)
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U.  z 2012 r., poz. 1196).
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania        i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013r. )
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  18 września 2008 r. sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).
 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz.562, z późniejszymi zmianami).
 9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 września 2008 r. zmieniające   rozporządzenie  w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U.  z 2008 r. Nr.173.poz. 1072).

10.  Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XIV/78/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie utworzenia zespołu placówek oświatowych pod nazwą Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich.

11. Uchwały  Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XVIII/113/2000 z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich.

12. Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XVI/109/2000 z dnia 06 kwietnia 2000 r. w sprawie przejęcia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wykonywania zadań w zakresie prowadzenia filii Biblioteki Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich.

13. Porozumienia z dnia 28 grudnia 2007 r. pomiędzy  Województwem Dolnośląskim a Powiatem Ząbkowickim w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z dniem 31 grudnia 2007 r. zespołu placówek oświatowych noszącego nazwę Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich, utworzonego zgodnie z zapisami porozumienia zawartego w dniu 24 lipca 2000 r. pomiędzy zarządem Województwa Dolnośląskiego a Zarządem Powiatu Ząbkowickiego oraz wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 01 stycznia 2008 r. zespołu placówek oświatowych noszącego nazwę Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich.

14. Aktu założycielskiego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 września 1993 r., wydanego przez Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu.

15. Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XXXI/205/2001 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich.

16. Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XXXII/218/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do aktu założycielskiego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich.

17. Niniejszego statutu.

 

§ 2

 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o placówce, należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli (PCPPPiDN)     w Ząbkowicach Śląskich zwane dalej Centrum.
 2. Centrum tworzą:

1)      Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich.

2)      Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Ząbkowicach Śląskich.

3)      Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich.

 1. Placówki, które tworzą Centrum, zachowują odrębność merytoryczną i działają w oparciu o przepisy Rozdziału III, IV, V niniejszego Statutu.
 2. Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu działającą w formie jednostki budżetowej.

 

§ 3

Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Ząbkowicki.

 

§ 4

Siedziba Centrum mieści się w budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Ząbkowicach Śląskich.

§ 5

 1. Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
 2. Filia Biblioteki Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich pozostaje w sieci bibliotek pedagogicznych Województwa Dolnośląskiego i realizuje zadania wynikające z tej przynależności.

 

ROZDZIAŁ II

Cel  i zadania Centrum

§ 6

 1. Centrum realizuje cele określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1)      udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2)      organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek z terenu Powiatu Ząbkowickiego oraz służenie potrzebom kształcących się i doskonalących studentów i innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania.

3)      prowadzenie preorientacji zawodowej i pomocy w wyborze kierunku kształcenia dla dzieci i młodzieży uczącej się w placówkach oświatowych Powiatu Ząbkowickiego.

4)      gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej.

 

 1. Centrum może podejmować dodatkowe zadania służące realizacji zadań  oświatowych, wynikających z porozumień zawartych z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, radami pedagogicznymi i innymi podmiotami zainteresowanymi ofertą PCPPPiDN w Ząbkowicach Śląskich.

ROZDZIAŁ III

Cele, zadania i organizacja pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich

§ 7

Cele i zadania

1.1Celem Poradni jest udzielanie dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu a rodzicom i nauczycielom udzielanie pomocy w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

1.2 Do zadań Poradni należy w szczególności:

1)  Diagnozowanie dzieci i młodzieży,

2) Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

3)  Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

4) Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które będzie realizowane przez Poradnię od 01 stycznia 2016 roku. Do tego momentu może być realizowane przez Poradnię.

1.3. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

1.4. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

1)   wydanie opinii,

2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

3)  objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno – pedagogiczną,

4)  wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

1.5. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.

1.6. Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż określone w przepisach wymienionych w punkcie 5 związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

1.7. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach  w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

1.8. Opinia Poradni zawiera:

1) Oznaczenie poradni wydającej opinię,

2) Numer opinii,

3) Datę wydania opinii,

4) Podstawę prawną wydania opinii,

5) Imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.

6) Określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii.

7)  Stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie.

8) Wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem.

9) Wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu.

10) Imiona i nazwiska osób badających oraz imiona i nazwiska oraz podpisy osób sporządzających opinię.

11) Podpis dyrektora Poradni lub wyznaczonego przez Organ Prowadzący pracownika zastępującego dyrektora w czasie jego nieobecności.

1.9. Na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopie opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko lub pełnoletni uczeń.

1.10. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.

11. Rodzic lub pełnoletni uczeń może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

1.12. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek Poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o jego stanie zdrowia, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

1.13. Opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

1.14. Poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych    i wychowawczych dziecka lub pełnoletniego ucznia. Poradnia informuje o tym osobę składająca wniosek.

1.15. Poradnia przyjmuje wnioski w postaci papierowej lub elektronicznej.

2.1 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na :

1)  Prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

2) Udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

3) Udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci          i młodzieży oraz rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

2.2 Pomoc , o której mowa w ust. 1 jest udzielana w szczególności w formie :

1) Indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,

2) Terapii rodziny,

3) Grup wsparcia,

4) Prowadzenia mediacji,

5) Interwencji kryzysowej,

6) Warsztatów,

7) Porad i konsultacji,

8) Wykładów i prelekcji,

9) Działalności informacyjno – szkoleniowej.

2.3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, polega w szczególności na:

1) Udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I –III szkoły podstawowej,

b)  planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,

c)  rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów.

2) Współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez te placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

3) Współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego.

4) Udzielaniu nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

5) Podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci                   i młodzieży

6) Prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

7) Udzielaniu we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom.

2.4. Zadania, o których mowa w punkcie 3 , Poradnia realizuje w szczególności w formie:

1) Porad i konsultacji,

2) Udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców i specjalistów,

3) Udziału w zebraniach rad pedagogicznych,

4) Warsztatów,

5) Grup wsparcia,

6) Wykładów i prelekcji,

7) Prowadzenia mediacji,

8) Interwencji kryzysowej,

9) Działalności informacyjno – szkoleniowej.

3.1. Pracownicy pedagogiczni Poradni zobowiązani są do realizacji swoich zadań statutowych również poza Poradnią (w szkołach, placówkach, a także w środowisku rodzinnym dziecka). Zakres tych zadań określa dyrektor Poradni.

4.1. Pracownicy Poradni realizują swoje zadania w następujących działach pracy Poradni (zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczną Poradni rocznym planem pracy):

1) Orientacja i doradztwo zawodowe.

2) Opieka nad dzieckiem przedszkolnym.

3) Opieka nad dzieckiem w wieku szkolnym.

4) Profilaktyka niedostosowania społecznego i trudności wychowawczych.

5) Opieka logopedyczna.

 

§ 8

1.1. W Poradni powoływane są Zespoły Orzekające działające na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

1.2. Zespoły Orzekające orzekają o:

1) potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

2) potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

3) potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału zorganizowanego w szkole podstawowej,

4) potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim,

5) wydają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

1.3. Zespoły Orzekające wydają orzeczenia wymienione w ust.1.2.

1) dla uczniów szkół położonych na terenie powiatu ząbkowickiego, dzieci nie uczęszczających do szkoły, ale zamieszkujących na terenie działania Poradni, w tym dzieci słabo słyszących      i niesłyszących, słabo widzących i niewidzących oraz z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.

2) Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich jest wskazana przez Kuratora Oświaty we Wrocławiu, za zgodą Organu Prowadzącego, do wydawania przez Zespoły Orzekające orzeczeń i opinii dla dzieci słabo słyszących i niesłyszących, słabo widzących i niewidzących oraz autyzmem z terenu powiatu ząbkowickiego.

1.4. Zespoły Orzekające powołuje dyrektor Poradni.

1.5. W skład Zespołu wchodzą:

1) dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący Zespołu,

2) psycholog, pedagog, logopeda oraz lekarz

3) inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

1.6. Pracą Zespołu kieruje jego przewodniczący.

1.7. Zespoły orzekają na wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka) zwanych „wnioskodawcą” – składany do Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabkowicach Śląskich.

1.8. Szczegółowe zasady dotyczące działania Zespołów Orzekających, uprawnień rodziców (prawnych opiekunów dziecka), danych zawartych we wnioskach i orzeczeniach oraz postępowania odwoławczego – zawierają przepisy zawarte w rozporządzeniu MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych

§ 9

Organizacja Poradni

 

1. Teren działania Poradni obejmuje szkoły i placówki z terenu miasta Ząbkowice Śląskie i powiatu ząbkowickiego.

2. Poradnia udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni, a w przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkoli, ze względu na miejsce ich zamieszkania w rejonie działania Poradni.

3. Dzieci i ich rodzice spoza rejonu mogą otrzymać pomoc w przypadku, gdy zostało zawarte stosowne porozumienie pomiędzy organami prowadzącymi.

4. Poradnia udziela pomocy uczniom i rodzicom dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, słabo widzącej i niewidzącej oraz z autyzmem z terenu działania Poradni.

 

§ 10

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 11

Podstawą działalności Poradni jest jej Statut.

 

§ 12

1. Szczegółową organizację Poradni w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacyjny Poradni opracowany przez dyrektora Poradni z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza Organ Prowadzący Poradni do dnia 25 maja danego roku.

2. W ąrkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący.

 

§ 13

1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

§ 14

1.Poradnia jest czynna 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 – 17.00 i dyżurami popołudniowymi  wg tygodniowego planu pracy.

 

§ 15

 1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów i doradcę zawodowego.

 

§ 16

 1. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

 

§ 17

1.Poradnia prowadzi i przechowuje następującą dokumentację:

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni (Program komputerowy Poradnia, zawierający numer nadany przez Poradnię przy zgłoszeniu, imię         i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia numer PESEL,                       a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania, imiona rodziców lub prawnych opiekunów.

2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer nadany przez Poradnię przy zgłoszeniu, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania.

3) dokumentację badań,

4) dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni,

5) roczny plan pracy,

6) roczny plan nadzoru pedagogicznego,

7) protokolarz posiedzeń Rady Pedagogicznej,

8) protokolarz posiedzeń Zespołów Orzekających,

9) księga zarządzeń dyrektora,

10) inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 18

Postanowienia końcowe

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Poradni określają odrębne przepisy.
 2. W Poradni wszyscy pracownicy zostali zapoznani z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zobowiązani do ich przestrzegania.

 

ROZDZIAŁ IV

Cele, zadania i organizacja  Biblioteki Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich

 

§ 19

 

 1. Biblioteka Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich, zwana dalej  Biblioteką, służy w szczególności potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób, zwłaszcza zainteresowanych sprawami kształcenia, dokształcania i doskonalenia kadr pedagogicznych.
 2. Do zadań Biblioteki należy:

1)      gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:

a)      literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i językach obcych,

b)      publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

c)      piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

d)     programy nauczania i podręczniki szkolne,

e)      materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu,

f)       innych materiałów uwzględniających potrzeby środowiska;

2)      prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,

3)      inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,

4)      wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką,

5)      wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.

 1. Biblioteka może ponadto:

1)      organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych,

2)      prowadzić działalność wydawniczą,

3)      organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

 1. Biblioteka Pedagogiczna działa w ramach Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śl.
 2. Zbiory Biblioteki podlegają przepisom o ochronie własności społecznej. Korzystający ze zbiorów mają obowiązek szanowania udostępnionych im materiałów, są odpowiedzialni za wszystkie straty powstałe z ich winy.

§ 20

Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają:

1)       nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych związani z powiatem ząbkowickim poprzez zatrudnienie, zamieszkanie lub studia

2)       studenci uczelni przygotowujących do zawodu nauczycielskiego,

3)       uczniowie ostatnich klas szkół średnich,

4)       pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, opiekunowie zatrudnieni poza resortem edukacji narodowej,

5)       kuratorzy sądowi,

6)       instruktorzy zawodu,

7)       pracownicy resortu kultury,

8)       pracownicy administracji państwowej i samorządowej,

9)       inni za zgodą dyrektora Centrum.

§ 21

Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne. Wyjątek stanowią opłaty pobierane za:

1)      wypożyczenia międzybiblioteczne,

2)      nie zwrócone w terminie książki i inne materiały biblioteczne,

3)      uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie książek i innych materiałów bibliotecznych,

4)      za usługi kserograficzne i internetowe,

§ 22

 1. W Bibliotece funkcjonuje czytelnia i internetowe centrum informacji multimedialnej.
 2. Zasady udostępniania zbiorów  Biblioteki oraz korzystania z czytelni i internetowego centrum informacji multimedialnej, określa dyrektor Centrum w regulaminach.

 

§ 23

Biblioteka działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

§ 24

 1. Szczegółową organizację działania Biblioteki w danym roku szkolnym  określa arkusz organizacji biblioteki, opracowany przez dyrektora Centrum, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego biblioteki – do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji biblioteki zatwierdza organ prowadzący Centrum do dnia 31 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji biblioteki zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników biblioteki, oraz ogólną liczbę godzin pracy biblioteki finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

ROZDZIAŁ V

Cele i zadania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich

§ 25

 1. Do zadań Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zwanego dalej Ośrodkiem należy w szczególności:

1)      prowadzenie doskonalenia dla nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej,

2)      diagnozowanie potrzeb z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli i kadry kierowniczej,

3)      tworzenie warunków do indywidualnego twórczego samorozwoju nauczycieli, propagowania różnych form samokształcenia zawodowego, doskonalenia i dokształcania,

4)      organizowanie różnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami oraz upowszechnianie osiągnięć najlepszych placówek oświatowo – wychowawczych i najlepszych nauczycieli,

5)      podejmowanie działań o charakterze  wdrożeniowym, których przedmiotem są przede wszystkim reforma oświaty i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie wychowania i kształcenia,

6)      przygotowanie kadr do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli oraz wspieranie rozwoju szkół i podnoszenie jakości ich pracy,

7)      upowszechnianie wiedzy pedagogicznej we współpracy ze środkami społecznego przekazu,

8)      planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli – we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny,

9)      organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami,

10)  realizowanie zadań na podstawie porozumienia zawartego z  organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką,

11)  współpraca z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu,

12)  udostępnianie bazy lokalowej i posiadanych środków dydaktycznych na konferencje, narady i seminaria organizowane dla nauczycieli,

13)  inne zadania wynikające z zasięgu terytorialnego i specyfiki działania.

 

 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywa się poprzez następujące formy:

1)      krótkie szkolenia wspomagające i podnoszące jakość pracy nauczycieli,

2)      wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli, wynikające z planów rozwoju zawodowego nauczycieli szkół,

3)      konferencje, seminaria i inne spotkania organizowane przez ekspertów w systemie oświaty w celu podnoszenia jakości pracy nauczycieli i szkół,

4)      kursy doskonalące,

§ 26

 1. Ośrodek działa w ciągu roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 2. Plan pracy Ośrodka na  rok szkolny przygotowuje dyrektor Centrum.
 3. Ośrodek działa w ramach Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich.
 4. Dyrektor przedstawia plan pracy na kolejny rok szkolny do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, w terminie do dnia 31 lipca poprzedniego roku szkolnego.
 5. Sprawozdanie z realizacji planu pracy za dany rok szkolny dyrektor przedstawia organowi prowadzącemu w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego.

ROZDZIAŁ VI

Organy Centrum i ich kompetencje

§ 27

Organami Centrum są:

1)      Dyrektor, który jest jednocześnie dyrektorem placówek wchodzących w skład Centrum,

2)      Rada Pedagogiczna Poradni.

3)      W Bibliotece nie tworzy się rady pedagogicznej.

§ 28

 1. Dyrektor kieruje działalnością Centrum oraz reprezentuje wszystkie jego jednostki na zewnątrz.
 2. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny wykonując w szczególności zadania:

1)      przeprowadza we współpracy z innymi nauczycielami, ewaluację wewnętrzną pracy Poradni i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy placówki,

2)      kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz innej działalności statutowej poradni,

3)      wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a)      organizowanie szkoleń, narad,

b)      motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

c)      przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora Poradni nadzoru pedagogicznego.

4)      przedstawia raport o jakości pracy Centrum radzie pedagogicznej,

5)      opracowuje program rozwoju placówki wykorzystując wyniki ewaluacji wewnętrznej Poradni,

6)      prowadzi zaplanowane obserwacje zajęć i badań diagnostycznych,

7)      gromadzi informacje o pracy poszczególnych pracowników w celu dokonania oceny pracy oraz oceny dorobku zawodowego za okres stażu,

8)      opracowuje plan doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,

9)      organizuje wewnętrzny system doskonalenia pracowników,

10)  wymaga systematycznego uzupełniania wiedzy przez pracowników,

11)   stwarza warunki pracownikom pedagogicznym ubiegającym się o awans zawodowy,

12)   czuwa nad przestrzeganiem Statutu.

 1. Dyrektor Centrum realizuje zadania w szczególności:

1)  realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

2) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Centrum i  ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

3)opracowuje plany pracy,

4)      opracowuje arkusze organizacyjne,

5)      określa szczegółowe zakresy czynności poszczególnym pracownikom pedagogicznym, administracyjnym i obsługowym oraz ustala tygodniowy rozkład zajęć dla pracowników pedagogicznych,

6)      współdziała z organizacjami związkowymi działającymi w Centrum,

7)      administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem,

8)      zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy w Centrum,

9)      stwarza warunki do rozwoju Centrum oraz wykonywania zadań wynikających z działalności statutowej i potrzeb środowiska lokalnego,

10)  wykonuje inne zadania wynikające  z przepisów szczegółowych.

 1. Dyrektor jest kierownikiem dla zatrudnionych w Centrum pracowników pedagogicznych i pracowników nie będących pracownikami pedagogicznymi. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych i innych pracowników  Centrum,

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom pedagogicznym i innym pracownikom Centrum,

3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla pracowników pedagogicznych oraz pozostałych pracowników Centrum

4)      przyznawania pracownikom pedagogicznym dodatku motywacyjnego,

 1. Dyrektor Centrum współpracuje z dyrektorami szkół i gminami znajdującymi się na terenie Powiatu Ząbkowickiego oraz z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
 2. Dyrektor Centrum w wykonywaniu  swoich zadań współpracuje z: Radą Pedagogiczną Poradni, Starostą Powiatu w Ząbkowicach Śląskich (organ prowadzący) i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (organ sprawujący nadzór pedagogiczny).
 3. Do dyrektora Centrum należy inicjowanie i inspirowanie zmian w placówce.

§ 29

Stanowisko dyrektora Centrum powierza organ prowadzący placówkę na zasadach określonych w art. 36a ustawy o systemie oświaty.

§ 30

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Centrum.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą, jako jej członkowie, wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach porządku dziennego tych posiedzeń, mogą uczestniczyć z głosem  doradczym, zaproszeni przez przewodniczącego – za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej – pracownicy administracji i obsługi oraz inne osoby, których obecność jest pożądana ze względu na temat zebrania.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje dyrektor Centrum.
 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze oraz na zakończenie roku szkolnego i w miarę potrzeb.
 6. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej zwołuje się nadzwyczajne zebrania rady. Musi się ona odbyć najpóźniej w ciągu tygodnia od daty złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zebrania Rady Pedagogicznej musi zawierać proponowany porządek obrad.
 7. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego Centrum.
 8. Przewodniczący przygotowuje i  prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 9. Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały jedynie w sprawach zawartych w porządku obrad.

10.  Dyrektor Centrum przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne  wnioski wynikające  ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności.

11.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą w szczególności:

1)      zatwierdzenie planu pracy placówki i planu pracy Rady Pedagogicznej,

2)      ustalenie organizacji i tematyki wewnętrznego doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów,

4)      uchwalenie zmian w statucie.

12.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      dokumentację programowo-organizacyjną związaną z funkcjonowaniem Centrum,

2)      plan pracy,

3)      projekt planu finansowego Centrum,

4)      propozycje dyrektora w sprawie  przydziału pracownikom pedagogicznym czynności w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych,

5)      wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

§ 31

Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Centrum o odwołanie z funkcji dyrektora.

§ 32

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 33

 1. Organy placówki zobowiązane są do harmonijnego współdziałania ze sobą  oraz do rozwiązywania  sporów między nimi, w szczególności poprzez:

1)      umożliwienie swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji,

2)      współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,

3)      czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz w wewnętrznym samokształceniu,

4)      rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz placówki,

5)      podejmowanie  działań zgodnych z obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem,

6)      przestrzegania tajemnicy posiedzeń rady pedagogicznej.

 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzyga spory dotyczące m.in. oceny pracy, oceny dorobku i uznawania kwalifikacji.
 2. Organ prowadzący placówkę rozstrzyga spory dotyczące m.in. przydziału obowiązków, odwołania od kar porządkowych: pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych oraz odwołania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego  nauczyciela kontraktowego.

ROZDZIAŁ VII

Organizacja Centrum

§ 34

1. Do obsługi administracyjnej Centrum zatrudniani są pracownicy ekonomiczni, administracji i obsługi.

2.   Do pracy w Zespole Orzekającym Poradni zatrudniany jest lekarz medycyny.

3.   Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

4.  Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2 określa dyrektor Centrum.

§ 35

1.  Dyrektor Centrum zatrudnia  następujących pracowników pedagogicznych:

1) w  Poradni - psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, lekarz medycyny,

2) w Filii Biblioteki Pedagogicznej, nauczyciele – bibliotekarze,

3) w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, nauczyciele – konsultanci,

nauczyciele – doradcy metodyczni i specjaliści niebędący nauczycielami.

2.   Zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli mogą być również realizowane przez

doradców metodycznych zatrudnionych w  publicznych szkołach i placówkach.

 1. 3.   Zadania doradcy metodycznego powierza organ prowadzący Centrum w uzgodnieniu               z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli.
  1. Zasady zatrudniania i powierzania zadań doradcy metodycznego  określają przepisy,                o których mowa w § 1 pkt  4 niniejszego statutu.
  2. Pracownicy pedagogiczni zatrudniani w Poradni, Bibliotece i Ośrodku muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

§ 36

1.  Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1)      prowadzenie badań pedagogicznych w celu zdiagnozowania przyczyn trudności szkolnych,

2)      prowadzenie badań pedagogicznych problemów dysleksji uczniów,

3)      prowadzenie terapii pedagogicznej,

4)      prowadzenie działań związanych z zapobieganiem niepowodzeniom szkolnym wśród uczniów,

5)      prowadzenie różnego rodzaju form pomocy bezpośredniej,

6)      prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli,

7)      współpracę ze szkołami, placówkami oświatowymi, nauczycielami itp.

8)      wykonywanie innych prac, zgodnych z indywidualnym przydziałem czynności.

 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)      prowadzenie  badań logopedycznych,

2)      prowadzenie komputerowych badań przesiewowych słuchu,

3)      prowadzenie komputerowych badań przesiewowych wzroku,

4)      pomoc nauczycielom w dokonywaniu selekcji dzieci z wadami wymowy,

5)      prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i zbiorowej,

6)      współpraca z rodzicami i nauczycielami zmierzająca w kierunku eliminowania wad wymowy,

7)      popularyzowanie wiedzy logopedycznej wśród rodziców i nauczycieli,

8)      wykonywanie innych prac, zgodnych z indywidualnym przydziałem czynności.

 1. Do zadań psychologa należy w szczególności:

1)       prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości intelektualnych oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

2)       diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie odpowiednich form pomocy psychologicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców, pedagogów szkolnych i nauczycieli,

3)       prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów i rodziców,

4)       prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,

5)       wspieranie szkół w działaniach profilaktyczno – wychowawczych,

6)       wykonywanie innych prac, zgodnych z indywidualnym przydziałem czynności.

 1. Do zadań  nauczyciela – bibliotekarza należy w szczególności:

1)      gromadzenie i uzupełnianie zbiorów, zgodnie z ustalonymi zasadami, profilem księgozbioru i przyjętym kierunkiem gromadzenia,

2)      ewidencja zbiorów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,

3)      formalne i rzeczowe opracowanie zbiorów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami bibliotecznymi i bibliograficznymi,

4)      tworzenie komputerowych baz danych,

5)      prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego zbiorów,

6)      prowadzenie międzybibliotecznych wypożyczeń,

7)      przechowywanie i zabezpieczanie przed zniszczeniem zbiorów bibliotecznych,

8)      udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i poza bibliotekę, zgodnie z obowiązującym regulaminem biblioteki,

9)      prowadzenie ewidencji udostępnionych zbiorów,

10)  prowadzenie kartotek zagadnieniowych ,

11)  udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych,

12)  działalność promocyjna biblioteki;

13)  udzielanie pomocy metodycznej nauczycielom bibliotekarzom z bibliotek szkolnych,

14)  współdziałanie ze szkołami wyższymi, z zakładami kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i bibliotekarzy,

15)  wykonywanie innych prac, zgodnych z indywidualnym przydziałem czynności.

 1. Do zadań nauczycieli – doradców metodycznych należy w szczególności:

1)         prowadzenie bezpośrednich form pomocy nauczycielom w szczególności rozpoczynającym pracę w formie wsparcia ich rozwoju oraz doskonalenia zawodowego,

2)         doradztwo metodyczne i merytoryczne,

3)         opracowywanie materiałów metodycznych na potrzeby nauczycieli,

4)         realizowanie zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli,

5)         wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w  planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno – wychowawczego,

6)         dobór i adaptacja lub tworzenie programów nauczania i materiałów dydaktycznych,

7)         rozwijanie umiejętności metodycznych,

8)         podejmowanie działań innowacyjnych,

9)         inne prace, zgodnie z indywidualnym przydziałem czynności.

 1. Do zadań nauczyciela – konsultanta należy w szczególności organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego nauczycieli, kadry kierowniczej, pracowników sprawujących nadzór pedagogiczny, pracowników organów prowadzących szkoły i placówki oraz doradców metodycznych w zakresie swojej specjalności.
 2. Do zadań lekarza medycyny należy udział w posiedzeniach Zespołów Orzekających Poradni.
 3. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków pracowników pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych, o których mowa w ust. 1- 7, określa dyrektor Centrum.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 37

 1. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich, jako placówka wspierająca lokalny system oświaty, może zawierać porozumienia z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu prowadzenia doskonalenia nauczycieli szkół, dla których te jednostki są organem prowadzącym.

§ 38

 1. Zawarcie porozumienia określonego w §31 wymaga zaopiniowania przez Zarząd Powiatu.

§ 39

 1. Centrum używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Centrum używa pieczęci podłużnej wspólnej dla wszystkich jednostek w brzmieniu:

 

Powiatowe Centrum Poradnictwa

Psychologiczno – Pedagogicznego

i Doskonalenia Nauczycieli

tel.074/815-78-28, fax 074/810-03-29

ul. Mickiewicza 10, 57-200 Ząbkowice Śląskie

NIP 887 1762 622 Regon 020661312

 1. Jednostki wchodzące w skład Centrum używają pieczęci podłużnej w brzmieniu:

 

1)      Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowe Centrum

Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego

i Doskonalenia Nauczycieli

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

57-200 Ząbkowice Śląskie    ul. Mickiewicza 10

tel.074/815-78-28, fax 074/810-03-29

NIP 887 1762 622

2)   Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowe Centrum

Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego

i Doskonalenia Nauczycieli

Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej

ul. Mickiewicza 10, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel.074/815-78-28, fax 074/810-03-29

NIP 887 1762 622

 

3) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowe Centrum

Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego

i Doskonalenia Nauczycieli

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Mickiewicza 10, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel.074/815-78-28, fax 074/810-03-29

NIP 887 1762 622

§ 40

1. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez Centrum gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne

przepisy.

§ 41

Centrum oraz jednostki wchodzące w jego skład  likwiduje organ prowadzący po uzyskaniu zgody Kuratora Oświaty.

§ 42

Zmiany w Statucie dokonywane są uchwałą Rady Pedagogicznej Poradni.

§ 43

Uchwałą Nr 0002/5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Poradni z dnia 03 lutego 2014r. przyjęto zmiany w Statucie Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śl., będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XV/82/2008 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31.01.2008r.

§ 44

Jednolity tekst Statutu Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego     i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich został opracowany i opublikowany  z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 0002/1/08 z dnia 03.11.2008r. oraz Uchwały  Nr 0002/1/2010/11 z dnia 01.04.2011r. oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 0002/5/2013/2014 z dnia 03.02.2014r.

§ 45

Tekst jednolity obowiązuje od dnia 03.02.2014r.