Koncepcja

Koncepcja  rozwoju  Biblioteki Pedagogicznej

wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli

w Ząbkowicach Śląskich

na lata 2012-2017

 

Prawdziwy uniwersytet tworzy biblioteka

/Thomas Carlyle/

Statutowym zadaniem biblioteki jest zaspakajanie różnorodnych potrzeb edukacyjnych, czytelniczych, informacyjnych mieszkańców powiatu ząbkowickiego poprzez racjonalną politykę gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów i zasobów informacji oraz formy pracy metodycznej.

Podstawowym narzędziem pracy bibliotekarskiej jest internet. System DSL gwarantujący prędkość 1 MB zapewnia optymalne warunki korzystania z internetu zarówno przez nauczycieli bibliotekarzy, jak i użytkowników biblioteki. Biblioteka wyposażona jest w 8 komputerów, wszystkie z dostępem do Internetu. 4 stanowiska komputerowe są do wyłącznej dyspozycji użytkowników Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. 1 komputer znajduje się w hollu biblioteki z przeznaczeniem dla korzystających z bazy ALEPH.

Biblioteka działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Aktualnie w bibliotece zatrudnionych jest dwóch nauczycieli bibliotekarzy i jeden pracownik na etacie administracyjno-biurowym. W kadrze pedagogicznej jest nauczyciel dyplomowany i nauczyciel kontraktowy, który od września 2012 r. planuje staż na stopień nauczyciela mianowanego.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2011 r. wynosił 29 787 wol. Prace w bibliotece związane z opracowywaniem zbiorów są wykonywane na bieżąco. Nadal obok katalogu komputerowego prowadzony jest równolegle katalog kartkowy.

Biblioteka prenumeruje 41 tytułów czasopism. Stopień wykorzystania zawartości bieżących czasopism stawia pod znakiem zapytania ich dalszą prenumeratę w dotychczasowej fizycznej postaci. Zgodnie z tendencjami globalnymi rynek prasy, także branżowej będzie się kurczył na rzecz zasobów dostępnych on line

I.1.Zarządzanie strategiczne

S t a n d a r d:

Biblioteka określiła i wypracowała zaakceptowane przez pracowników kierunki i cele działania. Misja i ogólne kierunki pracy są wyraźnie sprecyzowane. Nauczyciele bibliotekarze uczestniczą w procesie planowania, rozumieją docelową strategię funkcjonowania placówki. Pracownice wiedzą, co placówka chce osiągnąć i w jaki sposób będzie realizowała swoje cele. Dyrektor angażuje nauczycieli bibliotekarzy do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju placówki.

W s k a ź n i k i:

1. Biblioteka posiada wieloletni plan pracy.

2. Program rozwoju placówki uwzględnia potrzeby środowiska oświatowego powiatu           ząbkowickiego.

3. Program rozwoju uwzględnia usprawnianie i modyfikowanie pracy biblioteki, także wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływu.

5. Realizacja zaplanowanych zadań poddawana jest bieżącej ocenie.

6. Pracownicy i użytkownicy biblioteki znają cele jej działania.

I. 2. Biblioteczny system jakości

S t a n d a r d:

Nadzór pedagogiczny w bibliotece zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy

oraz zmierza do zaspokojenia w pełni potrzeb użytkowników oraz pracowników.

Sprawny i efektywny nadzór dyrektora biblioteki sprzyja podwyższaniu standardów pracy.

Dyrektor organizuje wewnętrzne mierzenie jakości pracy biblioteki.

W s k a ź n i k i:

1. W bibliotece opracowano zasady wewnętrznego mierzenia jakości jej pracy.

2. Nauczyciele bibliotekarze znają zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego przez

dyrektora.

3. Nauczyciele bibliotekarze współtworzą wewnętrzny system zapewniania jakości pracy  oraz uczestniczą w procesie mierzenia jakości pracy biblioteki w wyznaczonych obszarach.

4. Wyniki mierzenia jakości są analizowane przez radę pedagogiczną placówki. W wyniku tej analizy ustala się modyfikację programu rozwoju.

5. W bibliotece gromadzi się, udostępnia i na bieżąco wykorzystuje wyniki wewnętrznego

mierzenia jakości.

I. 3. Promocja

S t a n d a r d:

Biblioteka dba o kształtowanie swego pozytywnego wizerunku w środowisku, upowszechnia

Rezultaty pracy i swoje osiągnięcia. Rozpoznaje w otoczeniu społecznym oczekiwania i potrzeby użytkowników i stosownie do nich kształtuje ofertę swoich usług. Biblioteka potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działalność.

W s k a ź n i k i:

1. Prowadzona jest promocja biblioteki wszystkimi dostępnymi środkami komunikacji.

2. Biblioteka bada zainteresowanie użytkowników swoją ofertą usług.

3. Biblioteka prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku.

5. Pracownicy biblioteki biorą udział w promocji i kształtowaniu korzystnego jej wizerunku w otoczeniu biblioteki

6. Biblioteka systematycznie pozyskuje sojuszników wspierających jej działalność.

II. Zarządzanie i organizacja

  1. Kadra

Wysoko wykwalifikowani nauczyciele bibliotekarze zapewniają odpowiedni poziom wykonywanych zadań organizacyjnych. Prowadzone są działania dające nauczycielom bibliotekarzom szansę samorealizacji i rozwoju zawodowego. System awansowania, oceniania pracy oraz nagród i dodatków motywacyjnych jest znany nauczycielom bibliotekarzom i przez nich akceptowany. Polityka kadrowa biblioteki jest planowana i realizowana stosownie do podejmowanych przez nią działań oraz możliwości finansowych.

Przestrzegane są przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych oraz zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy. Wykształcenie, doświadczenie zawodowe i umiejętności nauczycieli bibliotekarzy są należycie wykorzystywane.

2. Rozwój zawodowy nauczycieli bibliotekarzy

Rozwój zawodowy nauczycieli bibliotekarzy jest związany z jakościowym rozwojem biblioteki oraz indywidualnymi potrzebami pracownic. Nauczyciele bibliotekarze rozumieją i stosują proces samokształcenia i samodoskonalenia, uczestniczą w wybranych formach dokształcania. Pracownice stosują nabytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy, a ich osiągnięcia są upowszechniane. Wszystkim nauczycielom bibliotekarzom zostały stworzone równe i zgodne z przepisami szanse rozwoju zawodowego. Kolejne etapy awansu zawodowego nauczycieli są dobrze organizowane, a nauczyciele bibliotekarze mają pełną świadomość wymagań. Do 2015 r. powinien dobiec końca III etap awansu zawodowego P. Katarzyny Dominikowskiej, która od września 2012 r. planuje ścieżkę awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

3. Warunki działalności biblioteki

Biblioteka dysponuje lokalem podzielonym na część magazynową oraz wydzieloną czytelnię i wypożyczalnię a także zaplecze socjalne. Placówka posiada wyposażenie i sprzęt odpowiedni do właściwego wypełniania statutowych zadań.

Wielkość, wyposażenie i stan poszczególnych pomieszczeń odpowiadają ich przeznaczeniom i funkcjom. Sprzęt jest właściwie utrzymany i zabezpieczony. Organizator biblioteki dokłada starań, by wyposażenie w sprzęt było nowoczesne.

Nauczyciele bibliotekarze dbają, żeby pomieszczenia były funkcjonalne i estetyczne.

W bibliotece prowadzona jest racjonalna gospodarka zasobami materialnymi

4. Kierowanie biblioteką, obieg informacji

Kierowanie i administrowanie biblioteką, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie, zgodne z oczekiwaniami użytkowników, pracowników i właściwych instytucji zewnętrznych

- statut biblioteki, wewnętrzne uregulowania i procedury odpowiadają ogólnym przepisom prawa

- dokumentacja biblioteki jest prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie z przepisami

- pracownicy znają swoje prawa i obowiązki

- dyrektor współpracuje z nauczycielami bibliotekarzami w zakresie zarządzania i organizacji pracy biblioteki

5. Organizacja zbiorów

Gromadzenie, opracowanie i udostępniania zbiorów umożliwia realizację statutowych zadań biblioteki. Zbiory biblioteki są zgodne z potrzebami statutowych użytkowników i ukierunkowane na wspomaganie realizacji polityki oświatowej państwa i regionu.

- biblioteka systematycznie, w miarę możliwości finansowych,  rozbudowuje swoje zbiory, zapewniając wszystkim użytkownikom zaspakajanie potrzeb edukacyjnych i osobistych

- nowości kupowane są w hurtowniach, z uwzględnieniem najniższych cen

- zbiory tradycyjne wzbogacane są o materiały zapisane na nowoczesnych nośnikach informacji

- systematycznie wycofuje się zbiory zdezaktualizowane i zniszczone

- zbiory opracowywane są zgodnie z przyjętymi normami z wykorzystaniem technologii

informatycznej. Biblioteka wykorzystuje wszechstronny, stosowany we wszystkich dolnośląskich bibliotekach pedagogicznych program ALEPH

- w 2012 r. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu doposaży bibliotekę w dodatkowy sprzęt komputerowy niezbędny do rozpoczęcia procesu e-udostępniania zbiorów, co powinno nastąpić na przełomie roku 2012/2013. Wpłynie to na podniesienie jakości pracy oraz postrzeganie biblioteki w środowisku

- zbiory udostępniane są zgodnie z regulaminem biblioteki

- nauczyciele bibliotekarze prowadzą zgodny z przepisami system statystyki bibliotecznej

- biblioteka stosuje różnorodne formy popularyzowania zbiorów

- nauczyciele bibliotekarze wykazują troskę o konserwację książek. Wykonują to środkami dostępnymi w bibliotece lub oddają książki do pracowni introligatorskich

6. Działalność informacyjna

Biblioteka tworzy nowoczesną bazę informacji edukacyjnej, regionalnej, kulturalnej . Jakość systemu informacji satysfakcjonuje użytkowników

- biblioteka jest elementem dolnośląskiego systemu informacji pedagogicznej w oparciu o bazy Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej

- biblioteka tworzy, gromadzi, przetwarza i udostępnia informację pedagogiczną z wykorzystaniem technologii informatycznej

- nauczyciele bibliotekarze wzbogacają tradycyjny warsztat bibliograficzno-informacyjny

- elementami sprawnej informacji są: cyklicznie opracowywany <Biuletyn Informacyjny BP>; strona www biblioteki; ogłoszenia i wiadomości w hollu biblioteki

7. Działalność pedagogiczna

Praca pedagogiczna biblioteki jest ukierunkowana na wykształcenie u użytkowników kompetencji biblioteczno-informacyjnych, także wsparcie nauczycieli oraz nauczycieli bibliotekarzy w ich pracy zawodowej. Metodyka pracy dydaktycznej w tym zakresie jest dobrana i zróżnicowana w zależności od potrzeb użytkowników

- nauczyciele bibliotekarze zaznajamiają czytelników z wielokierunkowymi możliwościami przeszukiwań baz systemu ALEPH DBP

- nauczyciele bibliotekarze bezpośrednio dostarczają książki i czasopisma metodyczne do najbliższych szkół. Nauczyciele szkół wybierają dla siebie materiały z autopsji

- w bibliotece prowadzone są zajęcia dydaktyczne z edukacji czytelniczej i bibliotekarskiej

dla uczniów różnych typów szkół

- w pomieszczeniach biblioteki organizuje się wystawy tematyczne i okolicznościowe

 

8. Współpraca ze środowiskiem i podmiotami wspierającymi edukację

Biblioteka systematycznie współpracuje ze środowiskiem szkolnym i organizacjami  wspierającymi jej działalność w celu rozszerzenia i podnoszenia jakości usług. Współdziałanie ukierunkowane jest na doskonalenie i wspieranie pracy zawodowej nauczycieli oraz kompetencji osobistych, a także rozwój biblioteki

- przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki Pedagogicznej „Libra”

- biblioteka współpracuje z placówkami oświatowo-wychowawczym

- biblioteka współpracuje z bibliotekami pedagogicznymi i innymi bibliotekami

- Biblioteka współpracuje z placówkami kulturalnymi i mediami

- biblioteka współpracuje ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich

- w wyniku współpracy rozszerzana jest oferta usług biblioteki

9. Dostępność

Biblioteka zaspokaja realizowanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych, stwarza warunki rozwoju zawodowego, intelektualnego i osobowego wszystkim użytkownikom. W pracy bibliotecznej nie ma przejawów nierównego traktowania poszczególnych kategorii czytelników

- zbiory biblioteki są powszechnie dostępne zgodnie z obowiązującymi przepisami

- w bibliotece przestrzega się praw użytkowników

- biblioteka zapewnia wszystkim użytkownikom optymalne warunki dostępu do zgromadzonych zbiorów i informacji

 

PODSUMOWANIE

Koncepcja pracy Biblioteki Pedagogicznej będzie analizowana, modyfikowana i wzbogacana corocznie lub w razie potrzeb. Procesy zachodzące w placówce będą służyły realizacji przyjętej koncepcji pracy.

Koncepcja pracy Biblioteki Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną na zebraniu RP w dniu 09 lutego 2012r.

Przedstawione w opracowanym dokumencie działania mają wymiar realnych przedsięwzięć, jednakże prowadzenie ich w dużej mierze będzie uzależnione od planów organizacyjnych i wsparcia ze strony Starostwa Powiatu Ząbkowickiego oraz możliwości finansowych placówki.