Jak pomagamy?

Zgodnie z obowiązującym statutem, realizujemy zadania w zakresie:

 • Wszechstronnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się. nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
 • Profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielania pofmocy psychologiczno - pedagogicznej dzieci i młodzieży z grup ryzyka.
 • Terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
 • Wspomagania wychowawczej funkcji rodziny.
 • Pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia zawodu i planowania kariery zawodowej.
 • Pomocy rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
 • Wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Realizujemy je poprzez:

 1. diagnozowanie realizowane poprzez prowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych dzieci i młodzieży,
 2. konsultacje ze specjalistami z obszarów pomocy psychologiczno - pedagogicznej (lekarzami, pracownikami ośrodków pomocy społecznej, pomocy rodzinie, policją, sądem, pedagogami szkolnymi, innymi instytucjami, które mogą udzielić pomocy psychologiczno - pedagogicznej w rozwiązywaniu konkretnego problemu, z którym zgłaszają się do poradni dzieci, młodzież, ich rodzice i opiekunowie.
 3. terapię realizowaną przez:
  • prowadzenie zespołów korekcyjno - kompensacyjnych, indywidualnych form terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży.
  • prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej
   (w przypadku zaburzeń emocjonalnych, zachowania, stymulacji procesów poznawczych itp.).
  • socjoterapię,
  • terapię rodzin,
  • prowadzenie indywidualnej lub grupowej terapii logopedycznej,
  • prowadzenie ogólnorozwojowej terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 4. psychoedukację dzieci i młodzieży, wychowawców, nauczycieli, rodziców, pedagogów szkolnych poprzez prowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań, zajęć edukacyjnych.
 5. doradztwo - w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
 6. mediacje w sytuacjach konfliktu postaw i stanowisk wobec konkretnego problemu, potrzeby znalezienia drogi rozwiązania problemu dziecka w szkole, w domu.
 7. interwencje w środowisku dziecka.
 8. profilaktykę realizowaną poprzez:
  • zajęcia edukacyjne z profilaktyki uzależnień,
  • warsztaty dla rodziców i nauczycieli,
  • porady dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • opracowywanie i przekazywanie materiałów do prowadzenia profilaktyki,
 9. działalność informacyjną realizowaną poprzez udzielanie informacji dotyczących specjalistów, instytucji profesjonalnie zajmujących się rozwiązywaniem problemów psychologiczno - pedagogicznych. gromadzenie i udostępnianie tytułów publikacji książkowych, informatorów. materiałów służących rozwiązywaniu problemów uczenia się. wychowania. pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i pedagogicznych, wyboru zawodu.