Objawy dysleksji rozwojowej u uczniów szkół ponadpodstawowych
Wpisany przez Dorota Kościk   

Uczeń z dysleksją rozwojową często pracuje niewspółmiernie do osiąganych wyników szkolnych; często też uzyskuje wyniki znacznie poniżej swoich możliwości. Trudności w nauce ucznia z dysleksją rozwojową można zaobserwować na różnych przedmiotach szkolnych, zależnie od utrzymujących się dysharmonii rozwojowych. Bardzo szeroki jest zakres symptomów trudności w uczeniu się, jednak nie wszystkie one występują jednocześnie. Zależnie od patomechanizmu trudności w czytaniu i pisaniu ( zaburzeń rozwoju określonych funkcji ) uczeń ma inną grupę objawów , na przykład zaburzenia funkcji językowych utrudniają uczenie się języków obcych, nie powodują natomiast kłopotów w geometrii, orientacji na mapie itp., które zależą od dobrego rozwoju funkcji wzrokowo-przestrzennych.

JĘZYK POLSKI

CZYTANIE:

 • wolne tempo czytania ( czasem jedyne objawy trudności w czytaniu ), trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem czytanego tekstu;
 • niechęć do czytania długich tekstów i grubych książek.

PISANIE:

 • nieprawidłowa pisownia – dominują błędy ortograficzne lub tylko błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad pisowni ( czasem jest to jedyny rodzaj trudności );
 • trudności z organizacją tekstu ( pisanie wypracowań );
 • robienie błędów gramatycznych;
 • trudne do odczytania odręczne pismo.

JĘZYKI OBCE

 • trudności z poprawnym pisanie pomimo dobrych wypowiedzi ustnych;
 • trudności z budowaniem wypowiedzi słownych;
 • trudności z zapamiętywaniem słówek;
 • trudności z odróżnianiem podobnych wyrazów;
 • nieprawidłowa wymowa;
 • trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem tekstu mówionego lub nagranego na taśmę;
 • kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej.

MATEMATYKA

ARYTMETYKA:

 • błędne zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych ( wielocyfrowych wieloma zerami lub miejscami po przecinku );
 • przestawianie cyfr ( np.56-65 );
 • trudności z dodawaniem w pamięci, bez pomocy kartki papieru;
 • nieprawidłowa organizacja przestrzenna zapisu działań matematycznych, przekształcania wzorów;
 • odwrotne zapisywanie znaków nierówności;
 • nieprawidłowe odczytywanie treści w zadaniach tekstowych;
 • nieprawidłowe wykonywanie  wykresów funkcji.

GEOMETRIA:

 • trudności z zadaniami angażującymi wyobraźnię przestrzenną;
 • niski poziom graficzny wykresów, rysunków.

BIOLOGIA:

 • trudności z opanowaniem terminologii ( dłuższe nazwy, nazwy łacińskie );
 • problemy z organizacją przestrzenną schematów rysunków;
 • trudności z zapisem i zapamiętaniem łańcuchów reakcji biochemicznych;
 • trudności z opanowaniem systematyki ( hierarchiczny układ informacji ).

CHEMIA:

 • nieprawidłowe zapisywanie łańcuchów reakcji chemicznych;
 • problemy z opanowaniem terminologii ( np. nazwy i symbole pierwiastków związków chemicznych );
 • trudności z zapamiętywaniem danych zorganizowanych przestrzennie ( np. tablica Mendelejewa ).

GEOGRAFIA:

 • trudności z czytaniem i rysowaniem map;
 • trudności z orientacją w czasie i przestrzeni ( wskazywanie kierunków na mapie i  w przestrzeni; obliczanie stref czasowych, położenia geograficznego, kąta padania słońca itp.);
 • trudności z zapamiętywaniem nazw geograficznych.

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

 • trudności z zapamiętywaniem nazw i nazwisk;
 • zła orientacja w czasie ( chronologia, daty );
 • trudności z orientacją na mapach historycznych.

SZTUKA:

 • trudności z czytaniem nut;
 • trudności ze szczegółowym analizowaniem obrazów;
 • trudności z rysowaniem ( rysunek schematyczny, uproszczony ) i organizacją przestrzenną prac plastycznych.

KULTURA FIZYCZNA:

 • trudności z opanowaniem układów gimnastycznych ( sekwencje ruchowe zorganizowane w czasie i przestrzeni );
 • trudności w bieganiu, ćwiczeniach równoważnych;
 • trudności w opanowaniu gier wymagających użycia piłki ( tenis ziemny i stołowy, siatkówka, koszykówka itp. );
 • niechęć do uprawiania sportów wymagających dobrego poczucia równowagi
 • ( deskorolka, windsurfing, snowboard itp. ).

 

POZASZKOLNE OBSZARY AKTYWNOŚCI,

w których pojawiają się specyficzne trudności:

UCZENIE SIĘ CZYNNOŚCI UŻYTECZNYCH W ŻYCIU CODZIENNYM:

 • trudności z wypowiadaniem się i artykulacją złożonych wyrazów
 • przejęzyczenia, przekręcenia nazwisk i nazw
 • trudności ze zautomatyzowaniem własnego podpisu;
 • trudności z wypełnianiem formularzy;
 • problemy z nauczeniem się prowadzenia samochodu;
 • problemy z nauczeniem się układów tanecznych.

ZAPAMIĘTYWANIE NAZW I DANYCH STANOWIĄCYCH SEKWENCJE:

 • trudności z zapamiętaniem i dokładnym przekazaniem informacji odebranych przez telefon;
 • trudności z płynnym wymienieniem wszystkich nazw miesięcy miesięcy prawidłowej oraz odwróconej kolejności.

LICZBY:

 • mylenie numerów np. autobusów, takich jak 95 i 59, 6 i 9;
 • mylenie kolejności cyfr przy wybieraniu numeru telefonicznego;
 • mylenie dat i godzin ( stad wynikają nieporozumienia towarzyskie );
 • trudności z zapamiętaniem numerów telefonów, danych liczbowych.

ORIENTACJA W CZASIE I PRZESTRZENI:

 • kłopoty z planowaniem, organizacją i zarządzaniem czasem, materiałami oraz zadaniami;
 • trudności z odróżnianiem strony prawej od lewej;
 • kłopoty z czytaniem mapy lub orientowaniem się w nieznanym terenie.