Dok. do pobrania

Wymagany Acrobat Reader.

 1. OPINIA nauczycieli o uczniu w związku ze stwierdzoną dysleksją rozwojową
 2. OPINA nauczycieli o funkcjonowaniu ucznia w szkole
 3. OPINIA o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia
 4. SKIEROWANIE na badania specjalistyczne do poradni
 5. ZGŁOSZENIE na badanie/ terapię do poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ząbkowicach Śl.
 6. ZGŁOSZENIE na badanie/ terapię logopedyczną do poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ząbkowicach Śl.
 7. WNIOSEK o wydanie orzeczenia / opinii
 8. ZAŚWIADCZENIE lekarskie o stanie zdrowia dziecka - wzór
 9. WNIOSEK dyrektora szkoły/placówki o udział pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej w spotkaniu zespołu ds. dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 10. INFORMACJA szkoły o uczniu/uczennicy
 11. INFORMACJE o dziecku objętym opieką przedszkolną
 12. ZGODA rodzica/prawnego opiekuna na udział syna/córki w zajęciach integracyjnych
 13. ZGLOSZENIE na badanie przesiewowe
 14. ZAŚWIADCZENIE lekarskie - zindywidualizowana ścieżka kształcenia
 15. ZAŚWIADCZENIE lekarskie - wczesne wspomaganie rozwoju
 16. WNIOSEK o wydanie opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego dziecka

OPINA nauczycieli o funkcjonowaniu ucznia w szkole